Ένδειξης Αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31/12/2004 (Ημ.23-02-2005)