Ένδειξη αποτελέσματος του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31-12-2005 (Ημ. 28-02-2006)