Ανακοίνωση Συναλλαγών Αξιωματούχων ή Άλλων Προσώπων που εξομοιούνται προς αυτού (Ημ.28-01-2020)