Διορισμός Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (18-12-2019)