Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Ημ. 30-03-2005)