Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων (Ημ.24-08-2005)