Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2008 (Ημ. 19-05-2008)