Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Ημ.24-08-2005)