Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 31/12/2021 (Ημ.14-01-2022)