Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου στις 30-09-22 (Ημ.12-10-22)