Δημοσιοποίηση Συναλλαγών Μετόχου πέρα του 5% (Ημ.01-08-2023)